UUDISED (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
Eesti English Русский
Search*

Renditingimused

Renditingimused

Järgnevad tingimused kehtivad inventari rentimisel MTÜ-lt. Spordiühing Ekstreempark.

 1. Inventar on MTÜ Spordiühing Ekstreempark omand.
 2. Inventari omavoliline edasilaenutamine, müümine, rentimine ja igal viisil võõrandamine on keelatud.
 3. Kliendil on õigus inventari kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
 4. Klient kohustub kasutama inventari heaperemehelikult.
 5. Inventar tuleb tagastada laenulepingus näidatud tähtajaks. 
 6. Kui inventari ei ole õigeaegselt tagastatud nõutakse kliendilt sisse hüvitus hilinenud päevade eest. 
 7. Laenutusettevõttel on õigus katkestada leping koheselt kui selgub, et klient on esitanud valeandmeid, klient ei maksa laenutasu õigeaegselt, ei taga inventari säilimist laenutatud kujul, kasutab inventari lepingutingimusi eirates või rikub muul moel käesolevat lepingut.
 8. Lepingu katkestamise korral on klient kohustatud tagastama laenutatud inventari koheselt.
 9. Klient on kohustatud teatama laenutatud inventari kahjustustest ja purunemisest laenule andjale esimesel võimalusel. 
 10. Kliendil ei ole õigust inventari ise remontida (va kui on kokku lepitud teisiti). 
 11. Laenutatud inventaril on keelatud eemaldada osi ja neid vahetada ilma laenutaja nõusolekuta.
 12. Kliendil lasub vastutus inventari varguse, kadumise ja hävimise korral. 
 13. Klient on kohustatud hüvitama varustuse varguse, kaotuse või hävimise korral inventari väljastanud ettevõttele selle soetusväärtuse. 
 14. Inventari varguse korral on klient kohustatud koheselt sellest teatama nii politseisse kui ka inventari väljalaenutanud ettevõttele.
 15. Laenule andjal on õigus nõuda kliendilt sisse kogu tekkinud kahju. 
 16. Kui inventar on hävinenud või seda ei ole muul põhjusel võimalik tagastada, lasub kliendil kohustus nii laenutustasu maksmiseks kui ka inventari täishinna hüvitamiseks.
 17. Klient teatab, et valdab vajalikke võtteid varustuse kasutamiseks ning kasutab tegevuses vajalikke kaitsevahendeid.
 18. Laenule andja ei vastuta kliendi või kolmandate isikute mistahes kahjude eest. Samuti vigastuste eest, mis on tekkinud varustuse kasutamise tulemusena. Kõik varustuse kasutamisega seotud riskid lasuvad kliendil ning klient on kohustatud hüvitama tekkinud kahjud rendileandjale ning kolmandatele osapooltele.
 19. Laenutustasu ja tagatisraha makstakse enne rendiperioodi algust (hiljemalt vahendite kättesaamisel).
 20. Tagatisraha tagastatakse peale renditud varustuse tagastamist.
 21. Tagatisrahast arvestatakse vajadusel maha summad varustuse remondiks või tagastustähtaja ületamisel tekkinud summad.

Hinnad

 1. Rendihinnad sõltuvad laenutatava varustuse kogusest ja tähtaegadest.
 2. Tagatisraha ei ole kulu ega tulu. Tagatisraha suurus on erinev ja arvestatakse iga eseme kohta eraldi. NB! Suuremate (alates 500 €)  tehingute  korral saab tagatisrahade osas eraldi kokkuleppida.
 3. Alates  50 € suurusest rendihinnast arvestatakse kliendile soodustust   -5%
 4. Alates 100 € suurusest rendihinnast arvestatakse kliendile soodustust -10%
 5. Alates 150 € suurusest rendihinnast arvestatakse kliendile soodustust -20%
 6. Soodustused ei laiene TELKSAUNAKOMPLEKSI rentimisele


 
TAGATISRAHA suurus on erinev ja arvestatakse iga eseme kohta eraldi. NB! Suuremate (alates 500 €)  tehingute  korral saab tagatisrahade osas eraldi kokkuleppida.
Sisestused puuduvad
Elitec